Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás
cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „ Podmienky “) je
vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej internetovej
stránky www.digitalstoryacademy.sk (ďalej len „ E-shop “), spracúvané a chránené. Zároveň by sme Vás
chceli informovať o Vašich práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Tieto Podmienky Vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní
E-shopu a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky
spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však
budete v pravý čas informovaní.:
1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?
Naša firma eddypark s.r.o., so sídlom Bučina 1012, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 51 749 637, DIČ:
2120777978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 70198 /B.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane OU “).
Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme
na e-mailovej adrese info@digitalstoryacademy.sk
2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:
a) Uzatvorenie zmluvy ohľadom kúpy tovaru
Ak máte záujem nakupovať Tovar v E-shope, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom
uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi nami a Vami, ktorú s nami uzavriete akceptovaním našich
Všeobecných obchodných podmienok v E-shope. Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel
spracúvame na právnom základe zmluvy, ktorú s nami uzavriete, nakoľko spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy Vám poskytneme
informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami.
b) Newsletter
Ak nám k tomu udelíte súhlas, budeme spracúvať Vašu emailovú adresu za účelom zasielania
newslettra. V newsletteri Vás informujeme najmä o atraktívnom obsahu v E-shope. Súhlas zo
zasielaním newslettera je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v emaily,

ktorým Vám zasielame newsletter alebo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Právnym
základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je Váš súhlas,
udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU.
c) Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach
V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám
za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom zorganizovania súťaže,
zabezpečenia a spravovania Vašej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien
výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej
súťaže. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý budeme od Vás
žiadať pri zapojení sa do súťaže.
d) Cookies
V E-shope používame súbory cookies. Používaním E-shopu nám udeľujete súhlas na
zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.
Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Pri prevádzkovaní E-shopu spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas,
plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu
spracúvania osobných údajov (registrácia v E-shope, uzatvorenie a plnenie zmluvy, zabezpečenie
súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme
informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii
príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám
poskytneme poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.
4. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie
Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane
prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických
a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom
osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša
spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje
prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým
sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou
personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade
neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.
Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

 osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, E-shopu, Účtov na
sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, E-shopu,
informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne
monitorujú a testujú;
 osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom
skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, E-shopu a Účtov na sociálnych sieťach.
S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch
alebo kategórii príjemcov.

5. Odkazy na iné stránky
V E-shope sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky,
ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany,
budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá
ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.
6. Ako dlho údaje uchovávame?
Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená,
že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje
spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo
po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje
spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú
na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii
Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom
základe.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné
údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo
oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného
záujmu.
Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich
produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach
súťaže.

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si
môžete uplatniť.
a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým
účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako
dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami,
informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate
o iný spôsob.
b) Právo na opravu osobných údajov
Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo
ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo
nás môžete požiadať o ich opravu.
c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU,
napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných
údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia,
prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy
na uplatnenie právneho nároku.
d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je
toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas
na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov
(právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a
právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).
f) Právo odvolať svoj súhlas
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov
Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov
SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.
h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov
V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o
ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom.
S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o
Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.
8. Ochrana súkromia detí
Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím
svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme
získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme
kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.
9. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať
na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese Bučina 1012, 029 57
Oravská Lesná. Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v
rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.
Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o
ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však
môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie
dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28
a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne
neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie
informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 odmietnuť konať na základe žiadosti.

10. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov
Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme
pridali nové funkcie E-shopu alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia
a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená v E-shope, aj s dátumom jej účinnosti.
Používaním E-shopu po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so
zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania E-shopu.