Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade
  s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
  „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
  Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“),zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
  tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
  mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
  Obchodné meno: eddypark s.r.o.
  Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Sídlo: Bučina 1012, 029 57 Oravská Lesná
  IČO: 51 749 637
  DIČ: 2120777978
  IČ DPH: SK 2120777978
  Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.

70198/L

Zastúpená: Anton Katrenčík, konateľ
(ďalej ako „predávajúci“)

 1. Kontaktné údaje:
  Telefónne číslo: +421 908 258 071
  E-mail: info@digitalstoryacademy.sk
 2. Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:
  eddypark s.r.o.
  Bučina 1012, 029 57 Oravská Lesná
 3. Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, 820 07 Bratislava
  P.O. Box: 5
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok II.
Výklad pojmov

 1. Elektronickým obsahom poskytovaným inak ako na hmotnom nosiči sa rozumie elektronický
  obsah poskytovaný zo strany Predávajúceho umožnením prístupu k tomuto obsahu cez
  Webový portál, zaslaním formou elektronickej správy (e-mailu) alebo iným spôsobom
  prostredníctvom siete internet, pričom ide najmä o videá, články, e-booky, Webináre,
  prípadne iný elektronický obsah podľa aktuálnej Ponuky Predávajúceho. Špecifikácia
  elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, vrátane výšky odplaty za
  jeho poskytnutie, je uvedená v Ponuke Predávajúceho.
 2. Klientom sa rozumie Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ako účastník právneho vzťahu (Zmluvy) s
  Predávajúcim, obsahom ktorého je plnenie Predávajúceho predpokladané týmito VOP a
  Zmluvou; za Klienta sa pre účely týchto VOP považuje Spotrebiteľ alebo Podnikateľ už
  momentom riadneho vyplnenia a doručenia Záväznej objednávky Predávajúcemu.
 3. Minimálnymi hardvérovými a softvérovými parametrami sa rozumie – dvojjadrový procesor
  s frekvenciou 1 GHz, – operačná pamäť RAM 2 GB, – mechanika DVD alebo mechanika Blu-ray
  (ak je hmotným nosičom elektronického obsahu CD alebo DVD), – USB port (ak je hmotným
  nosičom elektronického obsahu USB kľúč), – aplikácia umožňujúca prehrávanie súborov vo
  formáte MP3 v prípade zvukových záznamov (napr. Windows Media player, WinAmp, iTunes
  atď.), – aplikácia umožňujúca čítanie súborov vo formáte PDF v prípade e-knihy (napr. Adobe
  Acrobat Reader, Microsoft Edge, Okular, Skim, Foxit PhantomPDF atď.) – aktívne pripojenie na
  internet s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou
  sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa, aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash
  Player a aktualizovaná verzia internetového prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox,
  Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, alebo Safari (v prípade, ak je elektronický obsah
  poskytovaný niektorým spôsobom prostredníctvom siete internet, vrátane Webinára,
  Predplatného a pod.).
 4. Odplatou Predávajúceho sa rozumie odplata Predávajúceho za poskytnutie (dodanie) Tovaru
  a/alebo Služby; 5
 5. Platobnou bránou sa rozumie služba umožňujúca úhradu Odplaty Predávajúceho, ktorá je
  prevádzkovaná zo strany tretej osoby (prevádzkovateľa Platobnej brány). V prípade, ak Klient
  pri realizácii Záväznej objednávky využije možnosť úhrady Odplaty Predávajúceho
  prostredníctvom Platobnej brány, bude (cez Webový portál) presmerovaný na zabezpečenú
  stránku vybranej Platobnej brány, na ktorej Klient zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby
  podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude Klient presmerovaný naspäť na Webový portál. Za
  funkčnosť a prípadné riziká spojené s použitím Platobnej brány zodpovedá priamo
  prevádzkovateľ Platobnej brány.
 6. Plánovaným dňom konania sa pre účely Webinárov a Seminárov rozumie deň, ktorý je v čase
  realizácie Záväznej objednávky zo strany Klienta uvedený ako budúci deň konania Webinára
  a/alebo Seminára v Ponuke Predávajúceho;
 7. Podnikateľom sa rozumie
  a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
  predpisov,
  d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
  osobitného predpisu, ak zároveň táto osoba pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Predávajúcim
  koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
  povolania.
 8. Ponukou Predávajúceho sa rozumejú informácie o aktuálnych Produktoch, ktoré je v
  aktuálnom čase možné objednať od Predávajúceho, ako sú tieto zverejnené na Webovom
  portáli alebo v iných materiáloch (napríklad e-mailových správach, letákoch alebo iných
  marketingových produktoch) alebo ako sú tieto Produkty ponúkané iným spôsobom, zo strany
  Predávajúceho (súčasťou Ponuky Predávajúceho sú aj informácie o výške Odplaty
  Predávajúceho a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa Produktu a Zmluvy); Ponuka
  Predávajúceho predstavuje v súvislosti s procesom uzatvárania Zmluvy návrh Predávajúceho
  na uzatvorenie zmluvy (ktorý je možné prijať najmä vyhotovením a zaslaním Záväznej
  objednávky zo strany Klienta).
 9. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť eddypark s.r.o., so sídlom Bučina 1012, 029 57
  Oravská Lesná, IČO: 51 749 637, DIČ: 2120777978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
  súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 70198 /B.
 10. Prednášajúcim sa rozumie osoba alebo skupina osôb, ktoré majú prednášať (viesť) Seminár
  a/alebo Webinár alebo ktoré majú byť inak osobne účastné Seminára a/alebo Webinára.
 11. Predplatným sa rozumie zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Klientom o poskytnutí (dodaní)
  dohodnutých Produktov, na základe ktorého je Predávajúci povinný dohodnutým spôsobom
  poskytovať, resp. umožniť prístup Klientovi k dohodnutým Produktom počas celého trvania
  Zmluvy (t.j. počas Klientom predplateného obdobia).
 12. Prístupovými údajmi sa rozumejú údaje potrebné na prístup Klienta k Elektronickému obsahu
  poskytovanému inak ako na hmotnom nosiči (vrátane prístupu k obsahu Predplatného);
  súčasťou Prístupových údajov je najmä prihlasovacie meno, heslo a adresa v rámci siete
  internet na ktorej je možné Prihlasovacie údaje použiť a získať elektronický obsah.
 13. Seminárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované Predávajúcim, ktoré umožňuje
  fyzickú účasť Účastníka, na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok s
  obsahom podľa Ponuky Predávajúceho; Seminárom je služba súvisiaca s činnosťami v rámci
  voľného času, ktorú sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote v
  súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z.
 14. Službou sa rozumie zorganizovanie a poskytnutie možnosti Klientovi (resp. Účastníkovi)
  účastniť sa na Seminári a/alebo Webinári alebo využiť obsah Predplatného, ako aj akákoľvek
  iná Služba obsiahnutá v Ponuke Predávajúceho.
 15. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu
  (Zmluvy) s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej
  činnosti, zamestnania alebo povolania.
 16. Spôsobom doručenia Tovaru sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktorými je možné doručiť
  konkrétny Tovar, a to v prípade Elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom
  nosiči najmä (i) doručenie Klientovi formou e-mailu alebo (ii) sprístupnenie elektronického
  obsahu prostredníctvom siete internet (najmä priamo prostredníctvom Webového portálu)
 17. Spôsobom platby sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktoré je možné využiť na úhradu Odplaty
  Predávajúceho, a to (i) Spôsoby platby (online)
 18. Spôsobmi platby (online) sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktoré je možné využiť na úhradu
  Odplaty Predávajúceho, a to (i) online platba prostredníctvom Platobnej brány, (ii) online
  platba prostredníctvom platobnej karty (VISA, VISA electron, MasterCard)
 19. Tovarom sa rozumie najmä aj Elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči,
  Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči, knihy (tlačené), e-booky, videá,
  články a akýkoľvek iný Tovar obsiahnutý v Ponuke Predávajúceho.
 20. Účastníkom sa rozumie fyzická osoba uvedená v Záväznej objednávke, ktorá sa má zúčastniť
  Seminára a/alebo Webinára.
 21. VOP znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Predávajúcim; znenie VOP je
  dostupné na Webovom portáli.
 22. Vstupenkou sa rozumie listina alebo dokument (a to aj v elektronickej forme) vyhotovený
  Predávajúcim a poskytnutý Klientovi, po použití (predložení alebo vyplnení údajov z neho)
  ktorého bude Účastníkovi umožnený vstup a účasť na Seminári alebo Webinári.
 23. Webinárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované Predávajúcim, ktoré umožňuje
  účasť Účastníka prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (t.j. neumožňuje
  fyzickú účasť), na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok s obsahom
  podľa Ponuky Predávajúceho; Webinárom je služba súvisiaca s činnosťami v rámci voľného
  času, ktorú sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote v súlade so
  Zákonom č. 102/2014 Z. z.
 24. Webovým portálom sa rozumie internetová stránka www.digitalstoryacademy.sk a prípadne
  aj iné webové stránky prostredníctvom ktorých Predávajúci ponúka svoje Služby a/alebo Tovar
  v aktuálnom čase.
 25. Zákon č. 102/2014 Z. z. znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
  mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 26. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a Predávajúcemu doručený listinný alebo
  elektronický formulár obsahujúci informácie o Klientovi, Účastníkovi (v prípade, ak ide o
  objednávku Seminára alebo Webinára), označenie objednávaného Tovaru a/alebo Služby a
  prípadne ďalšie súvisiace informácie vyžadované Predávajúcim; Záväzná objednávka
  predstavuje záväzný prejav vôle Klienta uzavrieť Zmluvu s Predávajúcim.
 27. Zmluvnými stranami sa rozumejú Klient a Predávajúci.
 28. Zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorenú medzi Predávajúcim a Klientom, obsahom ktorej je
  záväzok Predávajúceho poskytnúť Službu a/alebo dodať Tovar Klientovi (alebo ním učenej
  tretej osoby – Účastníkovi) a záväzok Klienta uhradiť na účet Predávajúceho dohodnutú
  Odplatu Predávajúceho, ako aj súvisiace záväzky oboch strán

Článok III.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom upravujú aj vzťahy pred vstupom do
  záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu
  založeného Zmluvou.
 2. Súčasťou Zmluvy môže byť aj časť Ponuky Predávajúceho, ktorá bližšie opisuje Službu
  poskytovanú Predávajúcim Klientovi, vrátane výšky Odplaty Predávajúceho a jej splatnosti;
  tieto informácie tvoriace Ponuku Predávajúceho má Klient k dispozícii vždy pred uskutočnením
  Záväznej objednávky.
 3. Odchylné dojednania Zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP majú prednosť pred dojednaniami
  obsiahnutými v týchto VOP alebo prílohách Zmluvy.
 4. Predávajúci má právo jednostranne meniť znenie VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej
  politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.
  Zmenu a jej účinnosť oznámi Predávajúci Klientovi zverejnením vo svojich Prevádzkových
  priestoroch a na Webovom portáli. Za vyjadrenie súhlasu s (novým) znením VOP sa považuje
  najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, a to
  najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Predávajúcim v čase účinnosti nového znenia VOP. Zmluvné
  vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP
  platným v čase uzavretia Zmluvy.
 5. Spory vzniknuté na základe zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP budú riešené podľa platných
  a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípade sporov pred súdmi Slovenskej
  republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov.

Článok IV.

Uzatvorenie Zmluvy a predzmluvné informácie

 1. Predávajúci ešte predtým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom alebo predtým, ako
  Spotrebiteľ zaslal Záväznú objednávku podľa týchto VOP, informoval Spotrebiteľa, a to
  prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky, Ponuky Predávajúceho a súvisiacich
  dokumentov, vopred prístupných Spotrebiteľovi, o
  a) charaktere Produktov (Služieb) v primeranom rozsahu,
  b) obchodnom mene, mieste podnikania a ďalších kontaktných údajoch Predávajúceho, c)
  výške Odplaty Predávajúceho (vrátane DPH, ak je Predávajúci v príslušnom období jej
  platcom), prípadne, ak Odplatu Predávajúceho nemožno vopred presne určiť, o spôsobe akým
  sa vypočíta,
  d) povinnosti zaplatiť preddavok na Odplatu Predávajúceho a jeho podmienkach (ak sa
  vzťahuje na konkrétnu Službu),
  e) platobných podmienkach, dodacích podmienkach a o lehote, do ktorej sa Predávajúci
  zaväzuje poskytnúť Službu,
  f) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
  g) zodpovednosti za vady Služieb a/alebo Tovarov a o existencii a podrobnostiach záruky
  poskytovanej Predávajúcim podľa prísnejších zásad,

h) dĺžke trvania Zmluvy,
i) funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu,
j) kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú Predávajúcemu
známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe,
k) možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

 1. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo Prevádzkových priestorov alebo pred tým, než
  Spotrebiteľ zaslal Záväznú objednávku na uzatvorenie takejto Zmluvy podľa týchto VOP,
  Predávajúci ho informoval spôsobom podľa odseku 1 aj o
  a) cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely
  uzavretia Zmluvy, ak ide o službu so zvýšenou tarifou,
  b) práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní
  práva na odstúpenie od Zmluvy,
  c) povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Odplatu Predávajúceho za skutočne poskytnuté plnenie, ak
  Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa Zákona
  č. 102/2014 Z. z.,
  d) tom, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne informáciu o
  okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  e) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
 2. Klient je oprávnený požiadať Predávajúceho o poskytovanie Produktov na základe Záväznej
  objednávky, ktorú môže vykonať osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom Webového
  portálu, telefonicky alebo iným vykonateľným spôsobom. Záväzná objednávka musí byť
  zrozumiteľná, pričom musí obsahovať najmä meno a priezvisko Klienta, adresu, e-mail,
  telefónne č. a v prípade Podnikateľa názov, sídlo a IČO, e-mail a telefónne č. (prípadne ďalšie
  údaje vyžadované zo strany Predávajúceho v procese vykonania Záväznej objednávky, ak o
  nich informuje Klienta vopred) a uvedenie Služby alebo Tovaru, ktorú od Predávajúceho žiada,
  pričom tieto je možné vybrať len zo Služieb a Tovarov uvedených v rámci Ponuky
  Predávajúceho (a to za súčasného akceptovania rozsahu/ obsahu plnenia, výšky Odplaty
  Predávajúceho a jej splatnosti a ďalších podmienok Zmluvy); v prípade Záväznej objednávky
  realizovanej prostredníctvom Webového portálu je Klient povinný vyplniť všetky povinné
  informácie vyžadované Webovým portálom. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a
  pravdivosť informácii uvedených v Záväznej objednávke.
 3. Doručením riadne vyhotovenej Záväznej objednávky Predávajúcemu (prostredníctvom ktorej
  Klient objednáva Produkt z Ponuky Predávajúceho) vzniká medzi Klientom a Predávajúcim
  zmluvný vzťah, tzn. je medzi Predávajúcim a Objednávateľom uzavretá Zmluva; v prípade
  nedostatkov v Záväznej objednávke bude Predávajúci kontaktovať Klienta za účelom
  dodatočnej úpravy (odstránenia nedostatkov) Záväznej objednávky. Záväzná objednávka sa
  považuje za doručenú:
  (i) v deň, keď Predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme riadne vyplnenú Záväznú
  objednávku vo forme listinného alebo elektronického formulára a/alebo
  (ii) v deň, keď Klient potvrdí stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“ odoslanie
  riadne vyplnenej Záväznej objednávky vo forme elektronického formulára a/alebo
  (iii) v deň keď Predávajúci, resp. ním poverená osoba, akceptuje iný prejav vôle Klienta vykonať
  Záväznú objednávku (napr. v ústnej forme alebo telefonicky).
 4. Ak je Zmluva uzatvorená podľa zákona č. 102/2014 Z. z., Predávajúci bezodkladne poskytne
  Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.
 5. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch Zmluvných strán.

Článok V.
Odplata Predávajúceho

 1. Predávajúcemu patrí za poskytnutie Služieb odplata v takej výške, ako je stanovená v Zmluve
  a ako vyplýva z Ponuky Predávajúceho, pričom celková výška Odplaty Predávajúceho závisí od
  rozsahu Služieb, ktoré si Klient zvolil rámci Záväznej objednávky.
 2. Odplatu Predávajúceho je po uzatvorení Zmluvy možné meniť len na základe dohody
  Predávajúceho a Klienta.
 3. Klient je povinný zaplatiť Odplatu Predávajúceho a náklady na dopravu podľa vybraného
  Spôsobu doručenia po uzatvorení Zmluvy, na základe Záväznej objednávky, a to ešte pred
  začatím poskytovania Služieb alebo dodaním Tovaru, ak nie je pre konkrétnu Službu alebo
  Tovar výslovne uvedené inak v Ponuke Predávajúceho alebo inak dohodnuté v Zmluve. O
  prípadnej inej lehote splatnosti Odplaty Predávajúceho vo vzťahu ku konkrétnej Službe bude
  Klient informovaný priamo v rámci Ponuky Predávajúceho (najmä na Webovom portáli) a
  Klient bude o nej informovaný ešte pred uzatvorením Zmluvy.
 4. Po pripísaní Odplaty Predávajúceho a nákladov na jeho doručenie na účet Predávajúceho,
  Predávajúci vystaví Klientovi riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho Klientovi najneskôr
  spolu s objednaným Produktom.
 5. Klient udeľuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona ē. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  Predávajúcemu súhlas na to, aby mu za Produkty vystavovala iba faktúru v elektronickej forme
  (ďalej len „elektronická faktúra“); elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom.
  Predávajúci bude doručovať Klientovi elektronickú faktúru na jeho e-mail, ktorý zadal v rámci
  Záväznej objednávky; Klient je povinný Predávajúceho bezodkladne informovať o akýchkoľvek
  zmenách jeho e-mailovej adresy, ako aj jej nefunkčnosti, prípadne o nemožnosti jej užívania
  alebo o iných obdobných skutočnostiach. Klient môže odvolať súhlas s elektronickými
  faktúrami písomným oznámením doručeným Predávajúcemu (postačuje aj e-mailová forma).
 6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby až do momentu úhrady Odplaty
  Predávajúceho v celom jej rozsahu zo strany Klienta, ak v Zmluve alebo Ponuke Predávajúceho
  nie je výslovne uvedené inak (napr. že poskytnutie Služby začne už pred úhradou celej výšky
  Odplaty Predávajúceho); v prípade ak Predávajúci toto právo nevyužije, nemá to žiadny vplyv
  na povinnosť Klienta uhradiť Odplatu za poskytnuté Produkty.
 7. Odplatu Predávajúceho je možné uhradiť jedným zo Spôsobov platby, a to podľa výberu Klienta
  pri realizácii Záväznej objednávky. Pri výbere ktoréhokoľvek zo Spôsobov platby bude Klient
  informovaný vhodným a zrozumiteľným spôsobom o postupe na zabezpečenie úhrady Odplaty
  Predávajúceho zvoleným Spôsobom platby; za týmto účelom môže byť Klientovi zaslaný e-mail
  s inštrukciami k vykonaniu platby, prípadne bude presmerovaný na Platobnú bránu na ktorej
  budú obsiahnuté informácie potrebné k vykonaniu platby.
 8. Odplata Predávajúceho je vždy uvedená v mene EUR, vrátane sadzby DPH (ak je Predávajúci v
  čase predaja platiteľom DPH). Odplata Predávajúceho je konečná, okrem nákladov alebo
  poplatkov súvisiacich s dodaním Produktu (podľa určenia Spôsobu doručenia Klientom).
 9. Klientovi (Spotrebiteľovi) nebudú zo strany Predávajúceho účtované žiadne poplatky spojené
  s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté (bežné) poplatky
  mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia,
  hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 10. Dodávateľovi vzniká nárok na Odmenu v súlade so Zmluvou a jej prílohami aj v prípade, ak
  Klient nevyužije objednanú Službu, a to bez ohľadu na dôvod (t.j. bez ohľadu na to, či Službu
  nepotreboval využiť alebo napríklad len zabudol využiť; s výnimkou prípadov, ak by Službu
  nebolo možné využiť z dôvodov na strane Predávajúceho); t.j. nárok na Odplatu Predávajúceho
  je naviazaný už na poskytnutie možnosti pre Klienta dohodnutú Službu využiť (následné reálne
  využitie Služby a rozsah v akom bude Služba skutočne využitá Klientom je na rozhodnutí a
  konaní Klienta); uvedené sa vzťahuje najmä aj na Semináre, Webináre a Predplatné, a teda v
  prípade neúčasti Klienta (alebo Účastníka) na Seminári alebo Webinári alebo nevyužitie
  elektronického obsahu sprístupneného v rámci Predplatného, toto nemá žiadny vplyv na
  splnenie povinnosti Predávajúceho podľa Zmluvy (dodať Službu, a teda umožniť Klientovi
  využitie Služby) a na povinnosť Klienta uhradiť Odplatu Predávajúceho.
 11. Klient sa zaväzuje uhradiť Odplatu Predávajúceho vždy riadne a včas. V prípade omeškania
  Klienta s úhradou Odplaty Predávajúceho o viac ako 15 dní, vzniká Predávajúcemu nárok na
  odstúpenie od Zmluvy.
 12. Akékoľvek finančné nároky medzi Zmluvnými stranami nie je možné jednostranne započítať,
  ak nie je výslovne dohodnuté v Zmluve alebo uvedené v týchto VOP inak.

Článok VI.
Dodanie Služby

 1. Predávajúci sa zaväzuje začať poskytovať Klientovi Elektronický obsah poskytovaný inak ako na
  hmotnom nosiči, vrátane Predplatného a) od 15. kalendárneho dňa nasledujúceho po
  uzatvorení Zmluvy (ktorej predmetom je dodanie takéhoto Produktu) alebo b) v prípade
  Klienta – Spotrebiteľa odo dňa udelenia výslovného súhlasu Klienta (Spotrebiteľa) s
  poskytovaním Elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči pred
  uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a zároveň vyhlásenia Klienta (Spotrebiteľa) o tom,
  že bol riadne poučený o možnosti odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od jej uzavretia, podľa toho čo
  nastane skôr; vždy však najskôr po uhradení celej výšky Odplaty Predávajúceho.
 2. V prípade splnenia povinností Klienta (najmä uhradiť Odplatu Predávajúceho) sa Predávajúci
  zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby, konkrétne Webinár a Seminár tak, aby konkrétnu Službu
  mohol Klient využiť v Plánovaný deň konania v prípade Webinárov a Seminárov, t.j. v konkrétny
  deň, ktorý je ako Plánovaný deň konania Webinára a/alebo Seminára uvedený v Ponuke
  Predávajúceho v čase realizácie Záväznej objednávky, pričom tento deň môže byť zmenený
  spôsobom podľa bodu 5 tohto článku VOP. Predávajúci v dostatočnom časovom predstihu
  pred plánovaným poskytnutím Služby doručí Klientovi informácie týkajúce sa spôsobu využitia
  Služby, ako aj informácie a dokumenty potrebné k využitiu Služby (a to napríklad Prístupové
  údaje a/alebo Vstupenku) a organizačné pokyny ohľadom konania Seminára a/alebo Webinára
  (najmä presný čas a miesto konania Seminára alebo Webinára, časový harmonogram a ostatné
  potrebné informácie).
 3. V prípade, ak z dôvodov, ktoré nemožno považovať za dôvody na strane Predávajúceho, akými
  sa pre účely týchto VOP považujú najmä dôvody Vyššej moci a prekážok na strane
  Prednášajúceho (najmä choroba alebo iná nepredvídateľná prekážka na strane
  Prednášajúceho) nastane situácia z dôvodu ktorej nebude možné uskutočniť Seminár a/alebo
  Webinár v Plánovaný deň konania Webinára a/alebo Seminára, potom sa Predávajúci zaväzuje
  poskytnúť Klientovi náhradné plnenie nasledovne:
  a) v prípade nemožnosti konania Seminára v Plánovaný deň konania Predávajúci:
  I. umožní Klientovi v Plánovaný deň konania účasť na Webinári, ktorý bude mať
  rovnakých Prednášajúcich a rovnakú tému, ako mal mať zrušený Seminár (ak to bude
  povaha prekážky konania Seminára v Plánovaný deň konania umožňovať) a zároveň
  umožní Klientovi účasť na Seminári (ktorý bude mať rovnakých Prednášajúcich a
  rovnakú tému) v inom termíne; za týmto účelom je Klient oprávnený vybrať si z iných
  termínov konania Seminára, ktoré sú obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých
  Plánované dni konania sú počas nasledujúcich 24 mesiacov (od zrušenia pôvodného
  Plánovaného dňa konania Seminára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť
  výberu minimálne z troch iných termínov konania Seminára; alebo
  II. umožní Klientovi účasť na Seminári (ktorý bude mať rovnakých Prednášajúcich a
  rovnakú tému) v inom termíne; za týmto účelom je Klient oprávnený vybrať si z iných
  termínov konania Seminára, ktoré sú obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých
  Plánované dni konania sú počas nasledujúcich 24 mesiacov (od zrušenia pôvodného
  Plánovaného dňa konania Seminára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť
  výberu minimálne z troch iných termínov konania Seminára.
  b) v prípade nemožnosti konania Webinára v Plánovaný deň konania Predávajúci umožní
  Klientovi účasť na Webinári (ktorý bude mať rovnakých Prednášajúcich a rovnakú tému) v
  inom termíne; za týmto účelom je Klient oprávnený vybrať si z iných termínov konania
  Webinára, ktoré sú obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých Plánované dni konania
  sú počas nasledujúcich 24 mesiacov (od zrušenia pôvodného Plánovaného dňa konania
  Webinára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť výberu minimálne z troch iných
  termínov konania Webinára.
  Klient nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (predmetom ktorej je účasť na Webinári a/alebo
  Seminári) v prípade, ak z dôvodov, ktoré nemožno považovať za dôvody na strane
  Predávajúceho, nebude možné uskutočniť Seminár a/alebo Webinár v Plánovaný deň konania
  Webinára a/alebo Seminára, ak zároveň bude splnená podmienka podľa písm. a) alebo b)
  tohto bodu, t.j. že Klientovi budú poskytnuté iné náhradné dátumy (minimálne tri) účasti na
  Webinári a/alebo Seminári. Klient, ktorým je Spotrebiteľ je oprávnený aj v prípade splnenia
  podmienok podľa tohto bodu zo strany Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom
  bola účasť na Seminári, v prípade existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa na strane
  Spotrebiteľa, ktoré je Spotrebiteľ za týmto účelom povinný oznámiť Predávajúcemu spolu so
  zaslaním odstúpenia od Zmluvy (za takéto dôvody je možné považovať najmä skutočnosť, že
  Spotrebiteľ žije dlhodobo mimo územia na ktorom mal byť konaný Seminár v pôvodne
  Plánovanom dni konania Seminára, prípadne iné obdobné dôvody, ktoré by Spotrebiteľovi
  bránili alebo podstatne sťažovali jeho situáciu pri účasti v inom akom pôvodne Plánovanom
  dni konania Seminára).
 4. Zmluva predmetom ktorej je poskytnutie elektronického obsahu

V prípade Produktu, ktorého predmetom je poskytnutie elektronického obsahu Klientovi
(napr. Webinár, e-book) musí zariadenie Klienta, na ktorom má byť tento sprístupnený, spĺňať
Minimálne hardvérové a softvérové parametre. V prípade, že zariadenie Klienta, na ktorom má
byť elektronický obsah sprístupnený nespĺňa Minimálne hardvérové a softvérové parametre,
Predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

Článok VII.

Trvanie Zmluvy a možnosti ukončenia (odstúpenia) od Zmluvy

 1. Zmluva, obsahom ktorej je poskytnutie Služby sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia
  záväzkov Zmluvných strán, t.j. najmä do momentu poskytnutia Služby alebo dodania Tovaru,
  najviac však na obdobie 12 mesiacov.

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Klienta – Spotrebiteľa

 1. Predávajúci oboznamuje Spotrebiteľa a Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť
  od Zmluvy (bez uvedenia dôvodu) v prípade Zmlúv, ktorých predmetom je:
  a) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a
  Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
  odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby;
  b) poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
  začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
  že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
  c) poskytnutie Služieb – Webinár a Seminár, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami v rámci
  voľného času, ktoré sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Klientovi v dohodnutom čase.
 2. V ostatných prípadoch neuvedených v tomto článku VOP má Spotrebiteľ právo odstúpiť od
  Zmluvy do 14 dní od prevzatia Produktu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie
  od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané
  Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, ktorá plynie od prevzatia
  Produktu.
 3. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo,
  ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
  formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy; v tomto
  prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a
  prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť
  vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na Webovom portáli.

Článok IX.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho

 1. Vlastnícke Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

a) Klient neuhradí Odplatu Predávajúceho a náklady na jeho doručenie alebo akúkoľvek ich
časť riadne alebo včas
b) najneskôr 7 dní pred Plánovaným dňom konania Seminára alebo Webinára nie je naplnený
minimálny počet účastníkov, alebo
c) Klient porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP a nezjedná nápravu ani v dodatočnej
lehote 5 dní od upozornenia Predávajúcim, alebo

 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, Predávajúci bez zbytočného
  odkladu vráti Klientovi všetky peňažné prostriedky prijaté od Klienta na úhradu Odplaty
  Predávajúceho a nákladov na jeho doručenie.
  Článok X.
  Ochrana osobných údajov
 2. Klient berie na vedomie, že Služby sú predmetom práv duševného vlastníctva (najmä
  predmetom autorských práv). Klient je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by
  zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií)
  ich neoprávneným rozširovaním, ako aj inými obdobnými zásahmi do autorských práv.
 3. Klient je povinný chrániť Prístupové údaje pred ich zverejnením, sprístupnením alebo
  zneužitím tretími osobami a v prípade, že k takémuto zásahu príde, je povinný to bez
  zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ktorý mu pridelí nové Prístupové údaje.
 4. Elektronický obsah je poskytnutý výlučne pre potreby a za účelom užívania zo strany Klienta
  (alebo ním určeného Účastníka).
 5. Zo strany Predávajúceho môže byť technicky zabezpečené, aby Elektronický obsah
  poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči bol súčasne prístupný len z jednej IP adresy. Klient
  nie je oprávnený zdieľať Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči s
  treťou osobou.
 6. V prípade, ak Klient alebo Účastník poskytne, sprístupní alebo zverejní Prístupové údaje bez
  predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho tretím osobám, môže si Predávajúci
  uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním vznikne.
 7. Klient sa zaväzuje oboznámiť Účastníka so znením týchto VOP a jednotlivými povinnosťami z
  nich vyplývajúcimi. Klient je najmä povinný oboznámiť Účastníka o tom, že akékoľvek
  materiály alebo elektronický obsah poskytnutý na základe Zmluvy (t.j. v rámci plnenia
  Predávajúceho) je predmetom práv duševného vlastníctva.
 8. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Predávajúcim z akéhokoľvek dôvodu zruší, Predávajúci nie je
  povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie
  vrátiť.

Článok XI.

Vady Tovaru alebo Služby – osobitné ustanovenia vo vzťahu k Podnikateľom

 1. Ustanovenia tohto článku VOP o vadách sa uplatnia iba v prípade, ak je Klientom Podnikateľ.
 2. Klient (Podnikateľ) má nároky z vád Služieb voči Predávajúcemu, ak podá správu o vadách
  Tovaru alebo Služieb Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní po tom, čo

a) Klient (Podnikateľ) vady zistil,
b) Klient (Podnikateľ) pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo
c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch
rokov od doby dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje
záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

 1. Ak je dodaním vadne poskytnutej Služby porušená Zmluva podstatným spôsobom, patrí
  Klientovi (Podnikateľovi) voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného
  zákonníka, iba ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení o vadách Služby;
 2. Uplatnený nárok nemôže Klient (Podnikateľ) bez súhlasu Predávajúceho meniť.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady Produktu, ak
  a) Klient spôsobil vadu sám alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Predávajúceho,
  b) Klient pred prevzatím Služby o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu
  poskytnutá zľava z Odplaty Predávajúceho,
  c) spočívajú v nespokojnosti s obsahom Produktu (napr. reklamácia z dôvodu nespokojnosti
  Klienta s obsahom Seminára alebo Webinára), ak zároveň nejde o nesúlad poskytnutia Tovaru
  alebo Služby s povinnosťami Predávajúceho podľa týchto VOP alebo zákona ako rozpor s
  informáciami uvedenými v Ponuke Predávajúceho;
  d) spočívajú v nefunkčnosti elektronického obsahu (v rámci dodania Tovaru alebo poskytnutia
  Služby), ktorá (nefunkčnosť) je spôsobená technickými nedostatkami alebo poruchami
  technického zariadenia na strane Klienta (napr. spomalením alebo zlyhaním internetového
  pripojenia zariadenia Klienta alebo nesplnenie Minimálnych hardvérových a softvérových
  parametrov).
 4. Ak Klient (Podnikateľ) neoznámi voľbu nároku z vád Tovaru alebo Služby, nemôže od Zmluvy
  platne odstúpiť, okrem prípadu, ak
  (i) Predávajúci neodstráni vady ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Klientom,
  pričom zároveň Predávajúceho upozorní na úmysel odstúpenia od Zmluvy v prípade
  nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo
  (ii) sa na tom s Predávajúcim dohodli.
 5. Ak je dodaním vadne poskytnutej Služby Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže
  Klient (Podnikateľ) požadovať odstránenie ostatných vád Služby, alebo zľavu z Odplaty
  Predávajúceho.
 6. Odstránenie vád, ktorými bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy
  prednostne realizovať odstránením ostatných vád Služby, ak Predávajúci neurčí inak. Za týmto
  účelom je Klient (Podnikateľ) povinný Predávajúcemu písomne určiť dodatočnú lehotu na
  odstránenie vád, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže
  Klient uplatniť iný nárok z vád Služieb.

Čl. XII

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady vo vzťahu k Spotrebiteľovi

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a
  riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada
  týka len časti Produktu, výmenu takejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané
  náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
 3. Spotrebiteľ je výberom a uplatnením nároku z vád podľa bodu 2 alebo 3 tohto článku VOP
  viazaný a nemôže ho jednostranne zmeniť.
 4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Odplaty
  Predávajúceho.
 5. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodli na záruke
  podľa prísnejších zásad. Prípadné ďalšie podmienky záruky určí záručný list alebo osobitná
  písomná dohoda uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Na uzatvorenie dohody o
  záruke podľa prísnejších zásad nie je právny nárok.
 6. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to
  povaha veci umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
 7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Produktu.
 8. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na Produkte, uplatniť reklamáciu v
  záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
 9. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za
  Produkty, ktoré sú reklamované.

Článok XIII.

Postup pri vybavovaní reklamácie pre Spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu osobne v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa, písomne
  alebo elektronickou poštou. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej
  vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé:
  a) kto reklamáciu podáva,
  b) predmet reklamácie, najmä označenie Produktu, ktorého vady Spotrebiteľ vytýka,
  c) špecifikácia vady Služby,
  d) komu je adresovaná,
  e) dátum podania reklamácie,
  f) podpis Spotrebiteľa.
 3. Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Predávajúci povinný vybaviť; v
  takom prípade najmä Predávajúci vyzve Spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej
  reklamácie.
 4. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný:
  a) spolu s Produktom predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim
  pochybnosti preukázať, že Produkt bol kúpený u Predávajúceho,
  b) zabezpečiť, aby Produkt spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené
  v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď.),

c) predložiť originál záručného listu alebo iného dokumentu preukazujúceho dĺžku záruky v
prípade, že si Spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah
záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,

 1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný
  primeraným spôsobom poučiť Spotrebiteľa o jeho právach.
 2. Predávajúci na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je
  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3
  pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
  vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
  reklamácie.
 3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s
  prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených
  prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie
  ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť
  alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt iba v prípade, ak vada objektívne
  existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie
  reklamovanej vady a nároky Spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je
  reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je
  povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, a to na e-mailovú
  adresu Spotrebiteľa, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení
  opravy bol povinný Produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 7. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
  Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu
  na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na
  odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný
  poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie
  reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju
  zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,
  komu môže Spotrebiteľ zaslať Produkt na odborné posúdenie; tým nie je dotknuté právo
  Spotrebiteľa zaslať Produkt na odborné posúdenie ním zvolenej osobe.
 9. Predávajúci je povinný informovať Spotrebiteľa o výsledku reklamácie bez zbytočného odkladu
  po ukončení reklamačného konania (a to najmä e-mailom).

Článok XIV.
Sťažnosti a iné podnety

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Predávajúcemu podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale
  možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou

Predávajúceho, zašle Predávajúci Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia
podania.

 1. Sťažnosť alebo podnet je možné Predávajúcemu doručiť osobne v Prevádzkových priestoroch
  Dodávateľa, písomne alebo elektronickou poštou. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať
  údaje Spotrebiteľa, údaje Predávajúceho, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo
  podnet smerujú, čo Spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis
  Spotrebiteľa.
 2. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je
  Predávajúcemu známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete
  Predávajúceho požiadal.
 3. Predávajúci v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná,
  a oznámi Spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
 4. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové
  skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Predávajúci reagovať, a
  to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Predávajúci povinný
  odosielateľovi oznamovať.
 5. Predávajúci nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo
  urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom.
 6. Ustanovenia tohto čl. sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané
  Podnikateľmi.

Článok XVI.
Doručovanie

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou alebo týmito VOP sa považuje za
  doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane,
  alebo
  b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi.
  V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste
  ako na adrese určenej podľa odseku 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná
  strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
  Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý
  márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou
  zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane,
  preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
  „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto
  poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba
  pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý
  je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
  vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
  poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa

neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z
nedbanlivosti, povinnosť podľa odseku 2 tohto článku.

 1. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu
  Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred
  oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie
  písomností, ak nie je výslovne uvedené inak v týchto VOP alebo Zmluve. V prípade akejkoľvek
  zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so
  Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne
  informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová
  adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky
  v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a
  priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky
  v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje
  obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu
  a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek
  skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa
  na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia
  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako
  prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať
  osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných
  údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s
  kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej
  zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán

Článok XIII.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci
  porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do
  30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na
  začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
  subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi
  orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa

§12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy
alternatívneho riešenia sporov RSO.

 1. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
  nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
  ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny
  poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa
  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.
  z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
  priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. V ostatných prípadoch
  (kde ako strana vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú
  ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
  súvisiaci právnych predpisov.
 2. Predávajúci a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov
  vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
  skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si
  vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a
  povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
 3. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
  účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení
  a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
  približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
  Tieto obchodné podmienky sú platné od 09.09.2023.